قابل توجه کلیه کاربران کامپیوتر 1

کلیه کاربران کامپیوتر ملزم می باشند در هنگام اتمام کار اداری و قبل از ترک محل خدمت، برق محافظ کامپیوتر و لوازم جانبی را خاموش نمایند.  کاربرانی که دارای محافظ برق نیستند در اسرع وقت جهت تهیه آن با هماهنگی از طریق  واحد انبار اقدام نمایند.   


                                                                                      با تشکر
                                                                                   واحد آی تی