دوره های آموزشی سال 1394

فهرست مطلب

ردیف عنوان دوره طول دوره شروع پایان واحد درخواست کننده مجوز  - ملاحظات
شماره/تاریخ
41 ANNEX 14  30 94.08.16 94.08.20 ارتباطات و ناوبری IAC 91109 مورخ 94.08.13-فضای آموزشی   19 پایان یافته
42 دستگاه X-RAY مارک HEIMANN سری HITRAX 60 94.08.23 94.09.04 ارتباطات و ناوبری IAC 94804 مورخ 94.08.20-فضای آموزشی 10 پایان یافته
43 آمادگی جسمانی 1 12 94.08.23 94.08.25 ایمنی زمینی IAC 90287 مورخ 94.08.11-فضای آموزشی 17 پایان یافته
44 خطوط انتقال RF 60 94.08.23 94.09.04 ارتباطات و ناوبری IAC 92271 مورخ 94.08.16-فضای آموزشی 12 پایان یافته
45 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 94.07.11 94.07.15 ارتباطات و ناوبری IAC 91378 مورخ 94.08.13 15 پایان یافته
46 ISO 10015 و طراحی دوره آموزشی 16 94.08.24 94.08.25 شرکت IAC 94767 مورخ 94.08.20-فضای آموزشی 33 پایان یافته
47 برق صنعتی 30 94.08.30 94.09.04 ارتباطات و ناوبری IAC 98097 مورخ 94.08.30 17 کنسل شد
48 مقدماتی آتش نشانی و نجات فرودگاهی (Course 111) 450 94.09.15 94.11.28 ایمنی زمینی IAC 98060 مورخ 94.08.27 20 درحال اجرا
49 رادار تقرب پرواز 054 240 94.08.30 94.11.07 مراقبت پرواز IAC 97852 مورخ 94.08.27 10 درحال اجرا
50 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 94.07.25 94.07.29 ارتباطات و ناوبری IAC 102053 مورخ 94.09.07 15 پایان یافته
51 آمادگی جسمانی 1 12 94.09.14 94.09.17 ایمنی زمینی IAC 104357 مورخ 94.09.10 18 پایان یافته
52 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 94.08.16 94.08.20 ارتباطات و ناوبری IAC 107658 مورخ 94.09.22 12 پایان یافته
53 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 94.08.23 94.08.27 ارتباطات و ناوبری IAC 107354 مورخ 94.09.18 16 پایان یافته
54 آشنایی با حقوق و مقررات تجاری شرکت فرودگاههای کشور 40 94.10.12 94.10.16 شرکت فرودگاهها IAC 109095 مورخ 94.09.24 45 درحال برنامه ریزی
55 کسب و کار فرودگاهی 40 94.11.17 94.11.21 شرکت فرودگاهها IAC 109095 مورخ 94.09.24 45 درحال برنامه ریزی
56 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 94.07.11 94.07.15 ارتباطات و ناوبری IAC 103865 مورخ 94.09.23 12 پایان یافته
57 مدیریت ایمنی SMS 32 94.09.30 94.10.03 فلات قاره MIC - 18 پایان یافته
58 کارگاه آموزشی سلامت، مهارت و نشاط 4 94.09.25 94.09.25 آزاد CATC - 4 پایان یافته
59 مهارت صفحه گسترده (Excel) 28 94.08.04 94.10.07 آزاد CATC - 28 پایان یافته
60 مبانی کامپیوتر 8 94.08.03 94.08.17 آزاد CATC - 8 پایان یافته

 


ردیف عنوان دوره طول دوره شروع پایان واحد درخواست کننده مجوز  - ملاحظات
شماره/تاریخ
21 بازآموزی تعمیر و نگهداری بدنه هواپیمای بونانزا  25 94.06.21  94.06.24   آزاد  CATC     پایان یافته
22  علم مواد 8 94.07.29   94.07.29 آزاد (ویژه اساتید)  CATC     کنسل شد
23  آیرودینامیک هواپیما 8 94.08.06   94.08.06 آزاد (ویژه اساتید) CATC      کنسل شد
24  کاربرد اکسل در آموزش 8 94.08.20   94.08.27 آزاد (ویژه اساتید)  CATC     پایان یافته
25  علم مواد 8  94.09.25  94.09.25 آزاد (ویژه اساتید)  CATC     پایان یافته
26  آیرودینامیک هواپیما 8 94.10.02  94.10.02  آزاد (ویژه اساتید)  CATC     پایان یافته
27  آشنایی با سیستم های اویونیک هواپیما 8  94.10.29 94.10.29  آزاد (ویژه اساتید)  CATC     درحال برنامه ریزی
28  طراحی GUI در نرم افزار MATLAB  8 94.10.23   94.10.23 آزاد (ویژه اساتید) CATC      درحال برنامه ریزی 
29  Aircraft Technical Documentation  10 94.06.17  94.08.16  آزاد   CATC      پایان یافته
30 بازآموزی سیمولاتور رادار (گروه اول) 24 94.08.04 94.08.07 آزاد MIC   8 کنسل شد
31 بازآموزی سیمولاتور رادار (گروه دوم) 24 94.08.11 94.08.14 آزاد MIC   8 کنسل شد
32 بازآموزی سیمولاتور رادار (گروه سوم) 24 94.08.18 94.08.21 آزاد MIC   7 کنسل شد
33 بازآموزی سیمولاتور رادار (گروه چهارم) 24 94.08.25 94.08.28 آزاد MIC   7 کنسل شد
34  ویژه مراقبت پرواز  780  94.07.18 94.12.08  آزاد MIC     9 پایان یافته
35  Dangerous goods 24  94.07.18 94.07.20  آزاد MIC   فضای آموزشی  20 پایان یافته
36  مقدماتی آتش نشانی و نجات فرودگاهی (Course 111) 450 94.07.18  94.09.30 ایمنی زمینی  IAC   76449 مورخ 94.07.08 20 پایان یافته
37  ICAO English Language Level 4 Refresh Course 40  94.07.18 94.07.22 شرکت   IAC  78625 مورخ 94.07.14(فضای آموزشی) 18 پایان یافته
38  انکس 10 30 94.07.18  94.07.22 ارتباطات و ناوبری  IAC  80767 مورخ 94.07.19 (فضای آموزشی)  22 پایان یافته
39  زبان انگلیسی ویژه هوانوردی 1 60 94.08.09  94.08.21 مخابرات  IAC  83446 مورخ 94.07.25 (فضای آموزشی)  9 پایان یافته
40 راهنمای خدمات فرودگاهی (Airport handling manual) 40 94.07.04 94.07.23 ارکان پرواز MIC - 86 پایان یافته
ردیف عنوان دوره طول دوره شروع پایان واحد درخواست کننده مجوز  - ملاحظات
شماره/تاریخ
1 AFTN 90 94.03.02 94.03.26 آزاد CATC - 10 پایان یافته
2 زبان انگلیسی 100 94.02.28 - آزاد CATC - - در حال اجرا
3 عوامل انسانی 8 94.02.20 94.04.28 آزاد CATC - 12 پایان یافته
4 دستگاه NDB مارک SAC سری 500 30 94.03.02 94.03.06 ارتباطات و ناوبری IAC 20235 مورخ 94.03.02 (فضای آموزشی) 15 پایان یافته
5 آمادگی جسمانی (1) 40 94.03.02 94.03.06 ایمنی زمینی IAC 20596 مورخ 94.03.02 (فضای آموزشی) 13 پایان یافته
6  مقدماتی آتش نشانی و نجات فرودگاهی (Course 111) 450 93.11.02  94.03.15  آزاد   CATC - 20 پایان یافته 
7 مقدماتی آتش نشانی و نجات فرودگاهی (Course 111) 450 93.11.16  94.03.29   آزاد CATC  -  23 پایان یافته
8 ویژه مراقبت پرواز  780 93.11.29  94.05.18  آزاد  CATC - 8 پایان یافته
9 مقدماتی آتش نشانی و نجات فرودگاهی (Course 111) 450 94.02.10  94.05.13  آزاد  CATC   -  18 پایان یافته
10 مقدماتی آتش نشانی و نجات فرودگاهی (Course 111) 450  94.02.10 94.05.13  آزاد CATC  -  19 پایان یافته
11 آشنایی  با  مقررات  ایستگاههای  هوانوردی  ویژه  مشترکان  شبکه  AFTN  90  94.05.10  94.05.27 آزاد  CATC   - - پایان یافته
12 دستگاه X-RAY مارک HEIMANN سری HITRAX 60 94.03.16  94.03.27   ارتباطات و ناوبری IAC   25985 مورخ 94.03.12 (فضای آموزشی)  11 پایان یافته
13 آشنائي با DOCUMENT 8071 30 94.05.03 94.05.07 ارتباطات و ناوبری IAC 45698 مورخ 94.04.31 (فضای آموزشی) 21 پایان یافته
14 CNS/ATM 60 94.06.07 94.06.18  ارتباطات و ناوبری IAC   617480مورخ94.06.07  17 پایان یافته
15 دستگاه GATE-WAY مارک METOR سری 200HD 30 94.06.21 94.06.25  ارتباطات و ناوبری IAC  66221مورخ94.06.16   10 پایان یافته
16 آمادگی جسمانی (2) 12 94.06.07 94.06.08 ایمنی زمینی  IAC  59799 مورخ 94.06.02 18 پایان یافته
17 PBN 30 94.06.28 94.07.01 ارتباطات و ناوبری   IAC  -  20 پایان یافته
18 کارگاه آموزشی مدیریت هوانوردی 16 94.05.07 94.05.08  آزاد MIC  -  18 پایان یافته
19 دوره سیستم مدیریت ایمنی SMS 40 94.05.03 94.05.14 آزاد  MIC  -  29 پایان یافته
20 زبان انگلیسی 1 40 94.07.04 94.07.08 ایمنی زمینی IAC 69279 مورخ 94.06.24 19 پایان یافته