Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 05 اسفند 1395

نمایش # 
دروس ارائه شده 952 30 بهمن 1395 119
اطلاعيه شماره دو دروس حذف شده از دروس ارائه شده نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 20 بهمن 1395 363
قابل توجه دانشجویان گروه تعمیر و نگهداری 17 بهمن 1395 550
ليست دروس ارائه شده حذف و اضافه نيمسال دوم 95 (952) 16 بهمن 1395 783
قابل توجه دانشجویان مهندسی هوانوردی –مراقبت پرواز 16 بهمن 1395 290
دروس حذف شده از نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 16 بهمن 1395 350
دانشجویان الکترونیک 12 بهمن 1395 439
دروس ارائه شده انتخاب واحد نیمسال دوم 95 06 بهمن 1395 1679
برنامه هفتگي نيمسال دوم 96-95 گروه مراقبت پرواز 03 بهمن 1395 440
برنامه هفتگي نيمسال دوم 96-95 گروه تعمیر و نگهداری 03 بهمن 1395 712
برنامه هفتگي نيمسال دوم 96-95 گروه الکترونیک و مخابرات 03 بهمن 1395 613
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 04 دی 1395 1011
بخشنامه سنوات ارفاقی دانشجویان پسر برای خدمت وظیفه 16 آبان 1395 1019
آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي ورودي93 09 تیر 1394 4105
فرم های آموزش 09 اسفند 1391 11119