اطلاعیه دهمین سمینار علمی- تخصصی دانشکده - دی 91دهمین سمینار علمی- تخصصی دانشکده با مشخصات زیر برگزار می گردد.

از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.

عنوان:

" طراحي و ايجاد پايگاه داده الكترونيكي زمين و موانع ( ETOD) مناطق يك و چهار"
“Development of Electronic Terrain and Obstacle Database (Area1 and Area4)”

سخنران: عابد بشردوست 
كارشناس ارشد مهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطلاعات مكاني (GIS) از دانشكده فني دانشگاه تهران


زمان: دوشنبه مورخ 91/10/04 از ساعت 10:30   لغايت 12
مکان: آمفی تئاتر دانشکده                        

 

واحد پژوهش