اطلاعيه پژوهشي

اطلاعيه پژوهشي

دانشجويان محترم توجه فرمايند:

آندسته از دانشجوياني كه پروژة اخذ نموده و مهلت 6 ماهه آنها رو به پايان است مي توانند براساس مصوبه شوراي آموزشي يكماه قبل از پايان مهلت 6 ماهه، فرم تمديد را از گروههاي آموزشي خود اخذ و نسبت به تكميل آن اقدام نمايند تا بر حسب نياز و صلاحديد استاد راهنما حداكثر 3 ماه مهلت براي آنها در نظر گرفته شود در غير اينصورت براي هر 15 روز تاخير در دفاع 0.25 از نمره پروژه دانشجو كسر مي گردد. زمان اخذ پروژه زمان پايان مهلت دفاع

ترم اول (پاييز) – 1- 91 91/2/15

ترم دوم (زمستان) – 2-91 92/7/1

واحد پروژه