اسامي دانشجوياني كه در ترم دوم 92 (2-92) پروژه اخذ نمودند و ثبت گرديد.


اطلاعيه پژوهشي

اسامي دانشجوياني كه در ترم دوم 92 (2-92) پروژه اخذ نمودند و ثبت گرديد.


شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

رشته تحصیلی

91121423

احمد هادی زاده اصفهانی

عبدا... اسدالهی

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما

90121422

اکبر لطفی

محمد علی نیازمند

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما

91121412

سعید زارع

مهندس قاسم رست

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما

91121404

علی پاک نیت

مهندس قاسم رست

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما

90121421

شیرین گل مکانی

استاد اسماعیل ارض پیما نعمتی

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما

90121423

مارال مشعوف

قاسم رست

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما

91132425

مجتبی یوسفی

احسان زهره ای

الکترونیک هواپیمایی

90232406

مجید پرخنده منش

فرهاد مظلومی

الکترونیک هواپیمایی

90211418

محمد متقيان

محسن سعادتي مقدم

مديريت ترافيك هوايي

90121419

محمد کشته گر

قاسم رست

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما

90232418

مریم غزال

دکترسید محمدرشتیان

الکترونیک هواپیمایی

90232422

علی گودرزی

فرهاد حنفیان

الکترونیک هواپیمایی

90121418

بهزاد كرد

دكتر جواد پرستاري

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما

زمانبندي مهلت شش ماهه دفاع از پروژه براساس نيمسال ثبت نام

                      

نيمسال 3-91

(تابستان 92)

نيمسال 1-92

(ترم اول 92)

نيمسال 2-92

(ترم دوم 92)

آغاز مهلت دفاع

31/4/92

15/8/92

29/12/92

پايان مهلت دفاع

31/10/92

15/2/93

31/6/93¯
دانشجويان توجه داشته باشند ، در صورت نياز به مهلت تمديد دفاع تا سقف 3 ماه، بايد يكماه قبل از پايان زمان شش ماهه دفاع ، به گروه آموزشي خود مراجعه و فرم مربوطه را پر و به پژوهش تحويل نمايند.