امتحانات تشريحي ارديبهشت ماه و پایان ترم نیم سال دوم97امتحانات تشريحي ارديبهشت ماه و پایان ترم نیم سال دوم97جهت انجام ثبت نام آزمون به لينك زير مراجعه كنيد.