دوازدهمین سمینار علمی- تخصصی دانشکده - آذر 92دوازدهمین سمینار علمی- تخصصی دانشکده با مشخصات زیر برگزار می گردد.

از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.

عنوان:

" عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی – مطالعه موردی شرکت فرودگاه های کشور"
“Determination of effective factors on human resources productivity
Case Study: Iranian Airport Company”

سخنران: آقاي يحيي چاقويي  


زمان: دوشنبه مورخ 92/09/18  از ساعت 11 لغايت 12:15
مکان: آمفی تئاتر دانشکده                        

 

واحد پژوهش