دوره های آموزشی سال 1393

فهرست مطلب

ردیف عنوان دوره طول دوره شروع پایان واحد درخواست کننده مجوز  - ملاحظات
شماره/تاریخ
41  زبان انگلیسی سطح پنجم (EL1)  40  93.04.30  93.05.7 آزاد  CATC -  7 پایان یافته
42 دیسپچ 900 91.11.15 93.02.15 افق پرواز MISC - 31 پایان یافته
43 آمادگی جسمانی 40 93.06.08 93.06.12 ایمنی زمینی IAC 46053 مورخ 93.05.19 20 پایان یافته
44 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 93.05.11 93.05.15 الکترونیک IAC 13138 مورخ 93.02.17 21 پایان یافته
45 دستگاه GETE-WAY مارک GARRETT سری PD6500I 30 93.06.29 93.07.02 الکترونیک IAC 53748 مورخ 93.06.05 11 پایان یافته
46 تکمیلی تخصصی امداد و نجات 24 93.06.10 93.06.12 ایمنی زمینی IAC 49971 مورخ 93.05.27 18 پایان یافته
47 رادار تقرب پرواز 054 240 93.06.15 93.08.11 مراقبت پرواز IAC 49849 مورخ 93.05.27 6 پایان یافته
48 ارزیابان زبان انگلیسی 60 93.06.22 93.07.01 مراقبت پرواز IAC 51899 مورخ 93.06.01   پایان یافته
49 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 93.05.26 93.05.29 الکترونیک IAC 13138 مورخ 93.02.17 15 پایان یافته
50 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 93.06.08 93.06.12 الکترونیک IAC 13138 مورخ 93.02.17 20 پایان یافته
51 آشنایی با فیبر نوری و سیستم ها و تجهیزات 60 93.06.29 93.07.09 الکترونیک IAC 60993 مورخ 93.06.23 16 پایان یافته
52 CNS/ATM 60 93.06.29 93.07.09 الکترونیک IAC 61144 مورخ 93.06.24 15 پایان یافته
53 course 111 440 92.12.18 93.03.03 آزاد سپهر البرز MISC - 12 پایان یافته
54 مدیریت بحران در فرودگاه 40 93.07.26 93.07.30 ایمنی زمینی IAC 67922 مورخ 93.07.08 20 پایان یافته
55 آمادگی جسمانی 40 93.08.03 93.08.07 ایمنی زمینی IAC 71868 مورخ 93.07.20 19 پایان یافته
56 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 93.06.15 93.6.19 الکترونیک IAC 13138 مورخ 93.02.17 14 پایان یافته
57 آشنایی با انکس 10 30 93.08.03 93.08.07 الکترونیک IAC 74718مورخ93.07.28 17 پایان یافته
58
PBN 30
93.08.03 93.08.07 الکترونیک IAC 75133مورخ93.07.28 17 پایان یافته
59
اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30
93.08.17 93.08.21 الکترونیک IAC 61472مورخ93.06.24 15 پایان یافته
60
ایمنی و آتش نشانی فرودگاهی (Course 111) 440 92.12.18 93.03.03 آزاد سپهر البرز MISC - 12 پایان یافته