دوره های آموزشی سال 1393

فهرست مطلب


ردیف عنوان دوره طول دوره شروع پایان واحد درخواست کننده مجوز  - ملاحظات
شماره/تاریخ
21  دستورالعمل کاهش جدایی در فضا (RSVM)-دوره سوم  60  93.03.03  93.03.13 مراقبت پرواز  IAC  15240مورخ 93.02.24  13  پایان یافته
22 ACC  VALIDATION  COURSE(دوره سوم) 30 93.03.11 93.03.17 مراقبت پرواز IAC 15024 مورخ 93.02.24 13 پایان یافته
23  هوانوردی عمومی 1 30 93.03.10   93.03.13 ایمنی زمینی  IAC   19388مورخ93.03.05 18 پایان یافته 
24  طرح اضطراری فرودگاه 40  93.03.17 93.03.21  ایمنی زمینی   IAC 20960مورخ93.03.11  18 پایان یافته
25  فرستنده و گيرنده مارك TELERAD 30 93.03.31 93.04.04   الکترونیک  IAC 24937مورخ93.03.24 13 پایان یافته
26  شناخت هواپیما  40 93.03.17  93.03.21   ایمنی زمینی  IAC 21056مورخ93.03.12  14 پایان یافته
27  DOC9137 40 93.03.17  93.03.21  ایمنی زمینی   IAC 21598مورخ93.03.12  19 پایان یافته
28 AFTN 90 93.03.28 93.04.14 آزاد CATC 93504 15 پایان یافته
29 training course part 21 40 93.02.01 93.03.05 متفرقه MISC 93505 40 پایان یافته
30 مروری بردستورالعمل هایpart 66  وpart 147 11 93.04.16 93.04.16 آزاد CATC 93508 10 پایان یافته
31 فرستنده و گيرنده مارك ROHDE&SCHWARZ سري 200 30 93.03.31 93.04.04 الکترونیک IAC 25372مورخ93.03.24 15 پایان یافته
32 طراحی دستورالعمل های پروازی و فرودگاهی بر اساس RNAV-مقدماتی 30 93.03.31 93.04.04 مراقبت پرواز IAC 29934مورخ93.04.03 16 پایان یافته
33 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 93.03.17 93.03.21 الکترونیک IAC 13138مورخ93.02.17 19 پایان یافته
34 كاربري اطلاعيه هاي هوانوردي 21 93.03.27 93.03.31 مراقبت پرواز IAC 30300مورخ93.04.04 12 پایان یافته
35 کمک کنترلر مرکز کنترل پرواز 24 93.03.24 93.03.26 مراقبت پرواز IAC 29570مورخ93.04.03 12 پایان یافته
36 طراحی دستورالعمل های پروازی و فرودگاهی بر اساس RNAV-مقدماتی (دوره دوم) 30 93.04.14 93.04.17 مراقبت پرواز IAC 32522مورخ93.04.10 16 پایان یافته
37 مدیریت بحران در فرودگاه 40 93.05.11 93.05.15 ایمنی IAC 34308مورخ93.04.15 20 درحال برنامه ریزی
38 تکمیلی تخصصی امداد و نجات 24 93.05.13 93.05.15 ایمنی IAC 35718 مورخ 93.04.18 19 پایان یافته
39 تکمیلی تخصصی امداد و نجات 24 93.05.27 93.05.29 ایمنی IAC 35996 مورخ 93.04.18 20 پایان یافته
40 کمک کنترلر مرکز کنترل پرواز (دوره اول) 24 93.03.17 93.03.19 مراقبت پرواز IAC 30294 مورخ 93.04.04 12 پایان یافته