دوره های آموزشی سال 1393 - 2

فهرست مطلب

ردیف عنوان دوره طول دوره شروع پایان واحد درخواست کننده مجوز  - ملاحظات
شماره/تاریخ
1  زبان انگلیسی سطح چهارم  40  93.01.30  93.04.02  آزاد  CATC  BC9302  9 پایان یافته
2  AFTN  90  93.02.13  93.02.31  آزاد  CATC  93501  18  پایان یافته
3  مدیریت بحران  40  93.01.30  93.02.03  ایمنی زمینی  IAC  3872 مورخ 93.01.25  17  پایان یافته
4  تکمیلی تخصصی امداد و نجات  24  93.02.01  93.02.03  ایمنی زمینی  IAC  3874 مورخ 93.01.25  17  پایان یافته
5  AM RADIO TRANSCEIVER  30  93.02.06  93.02.10  ارتباطات و ناوبری  IAC 8780 مورخ 92.02.07  15 پایان یافته
6 آموزش مقدماتی آتش نشانی و نجات فرودگاهی   450  93.02.13  93.04.22  ایمنی زمینی  IAC  7564 مورخ 93.02.03  15 پایان یافته
7  آتش نشانی هواپیما  40  93.02.06  93.02.10  ایمنی زمینی  IAC  7563 مورخ 93.02.03  18 پایان یافته
8  شناخت هواپیما  40  93.02.13  93.02.17  ایمنی زمینی  IAC  7561 مورخ 93.02.03  19 پایان یافته
9  تکمیلی تخصصی امداد و نجات  24  93.02.22  93.02.25  ایمنی زمینی  IAC  7395 مورخ 93.02.03  19  پایان یافته
10  انکس 14  40  93.02.13  93.02.17  ایمنی زمینی  IAC  7794 مورخ 93.02.03  22  پایان یافته
11 دستور العمل كاهش جدايي در فضا (RVSM)-دوره اول 60 93.02.06 93.02.17 مراقبت پرواز IAC 11572 مورخ 93.02.14 13 پایان یافته
12 دستور العمل كاهش جدايي در فضا (RVSM)-دوره دوم 60 93.02.20 93.02.31 مراقبت پرواز IAC 11571 مورخ 93.02.14 13 پایان یافته
13 ACC  VALIDATION  COURSE 30 93.02.14 93.2.17 مراقبت پرواز IAC 11578مورخ93.02.14 13 پایان یافته
14 ACC  VALIDATION  COURSE(دوره دوم) 30 93.02.28 93.02.31 مراقبت پرواز IAC 11317مورخ93.02.14 13 پایان یافته
15 موقعیت کاری سرکشیک (Operational supervisor position) 30 93.03.10 93.03.17 مراقبت پرواز IAC 11957مورخ93.02.15 10 پایان یافته
16 آشنایی با انکس 10 30 93.02.13 93.02.17 الکترونیک IAC 13145مورخ93.02.17 13 کنسل شد
17 Template Manual 30 93.02.13 93.02.17 مراقبت پرواز IAC 13669مورخ93.02.20 15 پایان یافته
18 دستگاه GATE-WAY مارک METOR 200 30 93.03.17 93.03.21 الکترونیک IAC 20968مورخ93.03.11 15 پایان یافته
19 سیستم VCCS مارک MULTIFONO 60 93.03.17 93.03.28 الکترونیک IAC 20969مورخ93.03.11 15 پایان یافته
20 دستگاه DME مارک FERNAU سری 2020 60 93.03.17 93.03.28 الکترونیک IAC 21068مورخ93.03.12 11 پایان یافته