دوره های آموزشی سال 1393

 

ردیف عنوان دوره طول دوره شروع پایان واحد درخواست کننده مجوز  - ملاحظات
شماره/تاریخ
61 ایمنی و آتش نشانی فرودگاهی (Course 111)  440 93.08.04 93.11.11 فلات قاره  MISC -  20 در حال اجرا
62 ایمنی و آتش نشانی فرودگاهی (Course 111) 440 93.08.18 93.11.25 فلات قاره MISC - 20 درحال اجرا
63
انتشار امواج 60
93.08.17 93.08.28 الکترونیک IAC 79769 مورخ 93.08.11 12
پایان یافته
64
تکمیلی تخصصی امداد و نجات 24
93.08.19 93.08.21 ایمنی زمینی IAC 79355 مورخ 93.08.10 20
پایان یافته
65
 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30
93.09.08   93.09.12 الکترونیک IAC 61472 مورخ 93.06.24 /85529 مورخ 93.08.27 15
پایان یافته
66
 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30
93.09.23   93.09.26 الکترونیک IAC 61472 مورخ 93.06.24 /85529 مورخ 93.08.27 15
پایان یافته
67
 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30
93.10.06  93.10.10  الکترونیک IAC 61472 مورخ 93.06.24 /85529 مورخ 93.08.27 15
پایان یافته
68
 فرستنده و گیرنده مارک ROIDE&SCHWARZ سری 4000 30
93.09.08  93.09.12  الکترونیک IAC 87079مورخ93.09.02م 11
پایان یافته
69
اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30
93.09.01 93.09.05 الکترونیک IAC 61472 مورخ 93.06.24 /93358مورخ 93.09.16 15
پایان یافته
70
زبان انگلیسی سطح هفتم (EL3) 40
93.08.05 93.10.09 آزاد CATC -
6
پایان یافته
71
عوامل انسانی 8
93.09.19 93.09.19 آزاد CATC -
31
پایان یافته


ردیف عنوان دوره طول دوره شروع پایان واحد درخواست کننده مجوز  - ملاحظات
شماره/تاریخ
41  زبان انگلیسی سطح پنجم (EL1)  40  93.04.30  93.05.7 آزاد  CATC -  7 پایان یافته
42 دیسپچ 900 91.11.15 93.02.15 افق پرواز MISC - 31 پایان یافته
43 آمادگی جسمانی 40 93.06.08 93.06.12 ایمنی زمینی IAC 46053 مورخ 93.05.19 20 پایان یافته
44 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 93.05.11 93.05.15 الکترونیک IAC 13138 مورخ 93.02.17 21 پایان یافته
45 دستگاه GETE-WAY مارک GARRETT سری PD6500I 30 93.06.29 93.07.02 الکترونیک IAC 53748 مورخ 93.06.05 11 پایان یافته
46 تکمیلی تخصصی امداد و نجات 24 93.06.10 93.06.12 ایمنی زمینی IAC 49971 مورخ 93.05.27 18 پایان یافته
47 رادار تقرب پرواز 054 240 93.06.15 93.08.11 مراقبت پرواز IAC 49849 مورخ 93.05.27 6 پایان یافته
48 ارزیابان زبان انگلیسی 60 93.06.22 93.07.01 مراقبت پرواز IAC 51899 مورخ 93.06.01   پایان یافته
49 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 93.05.26 93.05.29 الکترونیک IAC 13138 مورخ 93.02.17 15 پایان یافته
50 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 93.06.08 93.06.12 الکترونیک IAC 13138 مورخ 93.02.17 20 پایان یافته
51 آشنایی با فیبر نوری و سیستم ها و تجهیزات 60 93.06.29 93.07.09 الکترونیک IAC 60993 مورخ 93.06.23 16 پایان یافته
52 CNS/ATM 60 93.06.29 93.07.09 الکترونیک IAC 61144 مورخ 93.06.24 15 پایان یافته
53 course 111 440 92.12.18 93.03.03 آزاد سپهر البرز MISC - 12 پایان یافته
54 مدیریت بحران در فرودگاه 40 93.07.26 93.07.30 ایمنی زمینی IAC 67922 مورخ 93.07.08 20 پایان یافته
55 آمادگی جسمانی 40 93.08.03 93.08.07 ایمنی زمینی IAC 71868 مورخ 93.07.20 19 پایان یافته
56 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 93.06.15 93.6.19 الکترونیک IAC 13138 مورخ 93.02.17 14 پایان یافته
57 آشنایی با انکس 10 30 93.08.03 93.08.07 الکترونیک IAC 74718مورخ93.07.28 17 پایان یافته
58
PBN 30
93.08.03 93.08.07 الکترونیک IAC 75133مورخ93.07.28 17 پایان یافته
59
اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30
93.08.17 93.08.21 الکترونیک IAC 61472مورخ93.06.24 15 پایان یافته
60
ایمنی و آتش نشانی فرودگاهی (Course 111) 440 92.12.18 93.03.03 آزاد سپهر البرز MISC - 12 پایان یافتهردیف عنوان دوره طول دوره شروع پایان واحد درخواست کننده مجوز  - ملاحظات
شماره/تاریخ
21  دستورالعمل کاهش جدایی در فضا (RSVM)-دوره سوم  60  93.03.03  93.03.13 مراقبت پرواز  IAC  15240مورخ 93.02.24  13  پایان یافته
22 ACC  VALIDATION  COURSE(دوره سوم) 30 93.03.11 93.03.17 مراقبت پرواز IAC 15024 مورخ 93.02.24 13 پایان یافته
23  هوانوردی عمومی 1 30 93.03.10   93.03.13 ایمنی زمینی  IAC   19388مورخ93.03.05 18 پایان یافته 
24  طرح اضطراری فرودگاه 40  93.03.17 93.03.21  ایمنی زمینی   IAC 20960مورخ93.03.11  18 پایان یافته
25  فرستنده و گيرنده مارك TELERAD 30 93.03.31 93.04.04   الکترونیک  IAC 24937مورخ93.03.24 13 پایان یافته
26  شناخت هواپیما  40 93.03.17  93.03.21   ایمنی زمینی  IAC 21056مورخ93.03.12  14 پایان یافته
27  DOC9137 40 93.03.17  93.03.21  ایمنی زمینی   IAC 21598مورخ93.03.12  19 پایان یافته
28 AFTN 90 93.03.28 93.04.14 آزاد CATC 93504 15 پایان یافته
29 training course part 21 40 93.02.01 93.03.05 متفرقه MISC 93505 40 پایان یافته
30 مروری بردستورالعمل هایpart 66  وpart 147 11 93.04.16 93.04.16 آزاد CATC 93508 10 پایان یافته
31 فرستنده و گيرنده مارك ROHDE&SCHWARZ سري 200 30 93.03.31 93.04.04 الکترونیک IAC 25372مورخ93.03.24 15 پایان یافته
32 طراحی دستورالعمل های پروازی و فرودگاهی بر اساس RNAV-مقدماتی 30 93.03.31 93.04.04 مراقبت پرواز IAC 29934مورخ93.04.03 16 پایان یافته
33 اپراتوری دستگاههای X-RAY و GATEWAY 30 93.03.17 93.03.21 الکترونیک IAC 13138مورخ93.02.17 19 پایان یافته
34 كاربري اطلاعيه هاي هوانوردي 21 93.03.27 93.03.31 مراقبت پرواز IAC 30300مورخ93.04.04 12 پایان یافته
35 کمک کنترلر مرکز کنترل پرواز 24 93.03.24 93.03.26 مراقبت پرواز IAC 29570مورخ93.04.03 12 پایان یافته
36 طراحی دستورالعمل های پروازی و فرودگاهی بر اساس RNAV-مقدماتی (دوره دوم) 30 93.04.14 93.04.17 مراقبت پرواز IAC 32522مورخ93.04.10 16 پایان یافته
37 مدیریت بحران در فرودگاه 40 93.05.11 93.05.15 ایمنی IAC 34308مورخ93.04.15 20 درحال برنامه ریزی
38 تکمیلی تخصصی امداد و نجات 24 93.05.13 93.05.15 ایمنی IAC 35718 مورخ 93.04.18 19 پایان یافته
39 تکمیلی تخصصی امداد و نجات 24 93.05.27 93.05.29 ایمنی IAC 35996 مورخ 93.04.18 20 پایان یافته
40 کمک کنترلر مرکز کنترل پرواز (دوره اول) 24 93.03.17 93.03.19 مراقبت پرواز IAC 30294 مورخ 93.04.04 12 پایان یافته

ردیف عنوان دوره طول دوره شروع پایان واحد درخواست کننده مجوز  - ملاحظات
شماره/تاریخ
1  زبان انگلیسی سطح چهارم  40  93.01.30  93.04.02  آزاد  CATC  BC9302  9 پایان یافته
2  AFTN  90  93.02.13  93.02.31  آزاد  CATC  93501  18  پایان یافته
3  مدیریت بحران  40  93.01.30  93.02.03  ایمنی زمینی  IAC  3872 مورخ 93.01.25  17  پایان یافته
4  تکمیلی تخصصی امداد و نجات  24  93.02.01  93.02.03  ایمنی زمینی  IAC  3874 مورخ 93.01.25  17  پایان یافته
5  AM RADIO TRANSCEIVER  30  93.02.06  93.02.10  ارتباطات و ناوبری  IAC 8780 مورخ 92.02.07  15 پایان یافته
6 آموزش مقدماتی آتش نشانی و نجات فرودگاهی   450  93.02.13  93.04.22  ایمنی زمینی  IAC  7564 مورخ 93.02.03  15 پایان یافته
7  آتش نشانی هواپیما  40  93.02.06  93.02.10  ایمنی زمینی  IAC  7563 مورخ 93.02.03  18 پایان یافته
8  شناخت هواپیما  40  93.02.13  93.02.17  ایمنی زمینی  IAC  7561 مورخ 93.02.03  19 پایان یافته
9  تکمیلی تخصصی امداد و نجات  24  93.02.22  93.02.25  ایمنی زمینی  IAC  7395 مورخ 93.02.03  19  پایان یافته
10  انکس 14  40  93.02.13  93.02.17  ایمنی زمینی  IAC  7794 مورخ 93.02.03  22  پایان یافته
11 دستور العمل كاهش جدايي در فضا (RVSM)-دوره اول 60 93.02.06 93.02.17 مراقبت پرواز IAC 11572 مورخ 93.02.14 13 پایان یافته
12 دستور العمل كاهش جدايي در فضا (RVSM)-دوره دوم 60 93.02.20 93.02.31 مراقبت پرواز IAC 11571 مورخ 93.02.14 13 پایان یافته
13 ACC  VALIDATION  COURSE 30 93.02.14 93.2.17 مراقبت پرواز IAC 11578مورخ93.02.14 13 پایان یافته
14 ACC  VALIDATION  COURSE(دوره دوم) 30 93.02.28 93.02.31 مراقبت پرواز IAC 11317مورخ93.02.14 13 پایان یافته
15 موقعیت کاری سرکشیک (Operational supervisor position) 30 93.03.10 93.03.17 مراقبت پرواز IAC 11957مورخ93.02.15 10 پایان یافته
16 آشنایی با انکس 10 30 93.02.13 93.02.17 الکترونیک IAC 13145مورخ93.02.17 13 کنسل شد
17 Template Manual 30 93.02.13 93.02.17 مراقبت پرواز IAC 13669مورخ93.02.20 15 پایان یافته
18 دستگاه GATE-WAY مارک METOR 200 30 93.03.17 93.03.21 الکترونیک IAC 20968مورخ93.03.11 15 پایان یافته
19 سیستم VCCS مارک MULTIFONO 60 93.03.17 93.03.28 الکترونیک IAC 20969مورخ93.03.11 15 پایان یافته
20 دستگاه DME مارک FERNAU سری 2020 60 93.03.17 93.03.28 الکترونیک IAC 21068مورخ93.03.12 11 پایان یافته