تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 96/06/21)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
11 (یازده صبح) بیست و یک شهریور96 B1 محمود صفیاری
11 (یازده صبح) بیست و یک شهریور96 B2 سیدمحسن مرتضوی
11 (یازده صبح) بیست و یک شهریور96 B2 محمد رودسرابی
11 (یازده صبح) بیست و یک شهریور96 B2 نیوشا مقدم اصلان پور
11 (یازده صبح) بیست و یک شهریور96 B2 محمدصادق شیخی
11 (یازده صبح) بیست و یک شهریور96 B2 علیرضا هوشمند
11 (یازده صبح) بیست و یک شهریور96 B2 مهدی جهانگیری
11 (یازده صبح) بیست و یک شهریور96 B2 ناصر حسین پور مقدم