تاريخ آزمون كتبيB1

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B1 حافظ حاتمی
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B1 صادق نعمتیان
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B1 آرش ابراهیمی
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B1 حسن باقریان
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B1 خاتم گرجی
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B1 محمدرضا ابراهیمی
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B1 جواد جلائی
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B1 پویا محمدنژاد
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B1 سیدعماد هاشمی زاده
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B1 مرتضی غیاثوند
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B1 مسعود خدامرادی
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B1 سیدمحمد سجادی تبار
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B1 رضا بصیری
9 (نه صبح) یک شهریور 96 B1 حمید بهمنی
9 (نه صبح) پنج شهریور 96 B1 سهیل داورزنی
9 (نه صبح) پنج شهریور 96 B1 محمدعلی سپاهی
9 (نه صبح) پنج شهریور 96 B1 رضا نیکوکار وحدتی
9 (نه صبح) پنج شهریور 96 B1 مجتبی افتخارزاده
9 (نه صبح) پنج شهریور 96 B1 علیرضا غروی
9 (نه صبح) پنج شهریور 96 B1 امیرحسین شکوری
9 (نه صبح) پنج شهریور 96 B1 پژمان کلیمی بته سازان
9 (نه صبح) پنج شهریور 96 B1 عبدالرسول هاشم پور
9 (نه صبح) دوازده شهریور 96 B1 حسین بشیری بهمبری
9 (نه صبح) دوازده شهریور 96 B1 رهام آقا رفیعی
9 (نه صبح) دوازده شهریور 96 B1 سیداردوان سلیمانی

 

 

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 (نه صبح) پانزده شهریور 96 B1 بابک انصاری
9 (نه صبح) پانزده شهریور 96 B1 محمدعلی سلیمانی
9 (نه صبح) پانزده شهریور 96 B1 امیر خونساریان
9 (نه صبح) پانزده شهریور 96 B1 میثم اسماعیلی
9 (نه صبح) پانزده شهریور 96 B1 آرمین مرادی
9 (نه صبح) پانزده شهریور 96 B1 بیژن مسعودی
9 (نه صبح) پانزده شهریور 96 B1 محمدجواد بهنام
9 (نه صبح) پانزده شهریور 96 B1 محمود آقازاده شیرازی
9 (نه صبح) بیست و دو شهریور 96 B1 امین فراهانی
9 (نه صبح) بیست و دو شهریور 96 B1 سیدعلیرضا داودی حسنکلا
9 (نه صبح) بیست و دو شهریور 96 B1 حسین ادیبی
9 (نه صبح) بیست و دو شهریور 96 B1 مجتبی معتقدالحق
9 (نه صبح) بیست و نه شهریور 96 B1 یزدان میروزیری
9 (نه صبح) بیست و نه شهریور 96 B1 سیدعلی جعفریان
9 (نه صبح) بیست و نه شهریور 96 B1 مهران اشرفی
9 (نه صبح) بیست و نه شهریور 96 B1 محمد خوشرو