اسامي شركت كنندگان در امتحان B1.1

امتحان B1.1  مورخ 11/6/96 ساعت 9 صبح

آقای اسماعیل مهاجر، بهنام علیپور،حسام پاشایی