تاريخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده تاریخ امتحان روز امتحان نام و نام خانوادگی
آقای مهندس رضایی بیست و هشت آذر 96 سه شنبه مجتبی معتقدالحق
آقای مهندس رضایی بیست و نه آذر 96 چهارشنبه امین فراهانی
آقای مهندس رضایی دو دی 96 شنبه محمد خوشرو
آقای مهندس رضایی سه دی 96 یکشنبه محمدعلی سلیمانی خرمدشتی
آقای مهندس مجید اسماعیلی بیست و هفت آذر 96 دوشنبه محمدباقر معمارزاده
آقای مهندس مجید اسماعیلی بیست و هفت آذر 96 دوشنبه وحید قره خانی
آقای مهندس مجید اسماعیلی بیست و هفت آذر 96 دوشنبه حسین مشیریان
آقای مهندس مجید اسماعیلی بیست و هفت آذر 96 دوشنبه امین ضرغامی
آقای مهندس مجید اسماعیلی بیست و هفت آذر 96 دوشنبه محمد زمانی
آقای مهندس مجید اسماعیلی بیست و هفت آذر 96 دوشنبه علیرضا غروی