حراست |Security

سید مجید گل محمد

سمت :مدیر حراست دانشکده

تلفن تماس

2842 21 98+


فکس : 

2842 21 98+Seyed majid Gholmohammad


Security Manager

Tel : 
+98 21 2842


Fax : 

+98 212842


Email:Gholmahammad@catc.ac.ir 
 
وظایف و اختیارات:
درحال بروزرسانی می باشد.