هواپيمايي امارات اعتبارات مورد نياز را با عقود اسلامي تامين مي كند

هواپيمايي امارات اعتبارات مورد نياز را با عقود اسلامي تامين مي كند
مدير هواپيمايي امارات گفت: اين شركت هواپيمايي پس از تسويه وام (صكوك) 550 ميليون دلاري خود، در نظر دارد يك وام قرض الحسنه از يك بانك اسلامي دريافت نمايد.
به گزارش وب سايت خبري اليوم السابع، هواپيمايي امارات، كه اين وام را هفت سال پيش دريافت كرده بود، روز گذشته مبلغ مذكور را در سر رسيد آن بازپرداخت كرد.
بر اساس اين گزارش، هواپيمايي امارات در نظر دارد با توجه به ادامه بحران در منطقه يورو و از طرفي اعتقاد مديران ارشد اين شركت هواپيمايي به عقود اسلامي، يك وام قرض الحسنه از يك بانك اسلامي دريافت نمايد.