تاسيس سومين شركت هواپيمايي عربستان به يك كنسرسيوم واگذار مي شود

تاسيس سومين شركت هواپيمايي عربستان به يك كنسرسيوم واگذار مي شود
ديلي تربيون گزارش داد: كنسرسيومي متشكل از هواپيمايي ملي مصر و بانك توسعه اسلامي جده يكي از هفت كنسرسيومي است كه سازمان هواپيمايي كشوري عربستان سوابق كاري و شرايط آن را براي راه اندازي سومين شركت هواپيمايي اين كشور تاييد كرده است.
بر اساس اين گزارش، عربستان سعودي در نظر دارد مجوز راه اندازي سومين شركت هواپيمايي اين كشورا را به يك كنسرسيوم موفق واگذار كند و تاكنون، شرايط چندين كنسرسوم از جمله كنسرسيوم هايي به رهبري گلف اير، بحرين اير و قطرايرويز تاييد شده است.
همچنين، سازمان هواپيمايي كشوري عربستان خطوط هوايي هانيان چين و شركت اماراتي فالكون السپرس را نيز براي شركت در مزايده راه اندازي سومين شركت هواپيمايي سعودي تاييد كرده است.