تركيش ايرلاينز به همكاري خود با خطوط هوايي بوسني خاتمه مي دهد

تركيش ايرلاينز به همكاري خود با خطوط هوايي بوسني خاتمه مي دهد
شركت هواپيمايي تركيش ايرلاينز اعلام كرد: اين شركت هواپيمايي دليلي براي ادامه همكاري با هواپيمايي بوسني نمي بيند و به زودي به اين همكاري پايان خواهد داد. 
به گزارش رويترز، تركيش ايرلاينز قبل از شروع سال 2012 ميلادي، در خصوص احتمال توقف همكاري با هواپيمايي بوسني اطلاع رساني كرده بود. 
مديران هواپيمايي بوسني دليل قطع همكاري تركيش ايرلاينز را مخالفت اين شركت هواپيمايي با اهداف راهبردي اين شركت عنوان نموده اند. اين در حالي است كه مقامات ترك از هر گونه اظهار نظري در اين خصوص خودداري مي كنند.