شركت هواپيمايي لوفت هانزا طرح توسعه ناوگان را متوقف كرد

شركت هواپيمايي لوفت هانزا طرح توسعه ناوگان را متوقف كرد
مدير اجرايي شركت هواپيمايي لوفت هانزا در خصوص دلايل توقف طرح توسعه ناوگان اين شركت هواپيمايي گفت: اين تصميم با هدف كاهش هزينه ها انجام گرفته است.
به گزارش رويترز، "كريستوف فرانز" با بيان اين مطلب افزود: با اجراي طرح سه ساله كاهش هزينه ها، كه با هدف افزايش سود و تامين نقدينگي لازم براي سرمايه گذاري آتي انجام مي شود، سود ساليانه لوفت هانزا بيش از يك ميليارد و 500 ميليون يورو ( معادل دو ميليارد دلار) افزايش خواهد يافت.
وي ادامه داد: در شرايط ركود اقتصادي، افزايش بهاي سوخت و افزايش توان رقباي ارزان قيمت، اجراي اين طرح را اجتناب ناپذير ساخته است.
اين مقام مسئول ادامه داد: در صورت اجرايي شدن اين طرح، خطوط هوايي لوفت هانزا بدون در نظر گرفتن  سود واحدهاي اقماري خود در سوئيس اير و اتريش ايرلاينز، در حدود 900 ميليون يورو سوددهي خواهد داشت، اما پيش از رسيدن به اهداف مورد نظر، ورود هواپيماهاي جديد و افزايش ظرفيتي نخواهد داشت.
فرانز بار ديگر تصريح كرد: ظرفيت لوفت هانزا در سال جاري افزايش نخواهد يافت و صرفا در سال هاي 2013 تا 2014، ظرفيت اين شركت هواپيمايي در حدود چهار درصد افزايش خواهد يافت.
همچنين، طبق اين طرح، افزايش دو درصدي ظرفيت ها در بخش هاي سويس اير، بروكسل ايرلاينز، و اتريش ايرلاينز نيز اجرا خواهد شد.
اين در حالي است كه به رغم اجراي طرح هاي رياضت اقتصادي و حذف بسياري از هزينه هاي سربار، كارشناسان اقتصادي معتقدند لوفت هانزا صرفا ميزان "زيان" خود را تا پايان طرح سه ساله كاهش خواهد داد و افزايش سودي در كار نيست.