لوفت هانزا تصميمي براي اتحاد با "الاتحاد" ندارد

لوفت هانزا تصميمي براي اتحاد با "الاتحاد" ندارد
شركت هواپيمايي لوفت هانزا كه اين روزها دوران سختي را سپري مي كند، احتمال ايجاد يك الاينس با   شركت هاي هواپيمايي خاورميانه را بسيار بعيد دانست.
به گزارش رويترز، پس از اقدام الاتحاد در خريداري سهام دو شركت آلماني، شايعاتي مبني بر تصميم لوفت هانزا براي "اتحاد" با شركت هاي هواپيمايي خاورميانه منتشر شد كه وب سايت لوفت هانزا با انتشار بيانيه اي به اين شايعات خاتمه داد.