ترافيك مسافري گروه "اي. اي. جي" در ماه اكتبر افزايش داشت

ترافيك مسافري گروه "اي. اي. جي" در ماه اكتبر افزايش داشت
رويترز گزارش داد: عملكرد مطلوب بريتيش ايرويز در ماه اكتبر موجب شد عملكرد ضعيف ايبريا در اين ماه پوشش داده شود و در مجموع، ترافيك ماه اكتبر گروه "اي. اي جي" مثبت گزارش گردد.
به گزارش رويترز، در ماه اكتبر، ترافيك مسافري گروه مذكور، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، با رشد 2/3 درصدي همراه بود و ضريب حمل مسافر با رشد 4/0 درصدي به 5/80 درصد رسيد.
ترافيك مسافري كه بر مبناي مسافر بر كيلومتر سنجيده مي شود، شاخص مهمي در ارزيابي فعاليت هاي خطوط هوايي به شمار مي رود و در اين راستا، ترافيك مسافري بخش هاي ويژه و عادي اين گروه، با رشد 2/3 درصدي همراه بود كه رشد اندكي محسوب مي شود.