گزارش سالانه اتحاديه بين المللي فرودگاه ها منتشر شد

گزارش سالانه اتحاديه بين المللي فرودگاه ها منتشر شد
گزارش سالانه اتحاديه بين المللي فرودگاه ها كه مشتمل بر مطالب تخصصي در زمينه هاي ايمني و امنيت هوانوردي، محيط زيست، اقتصاد و فناوري است، در 42 صحفه منتشر شد.
در صفحه نخست اين گزارش به قلم "مكس مور ويلتون" آمده است: هر چند سال 2011 به دليل فراز و نشيب ها، نا آرامي هاي سياسي، ركود اقتصادي و بلاياي طبيعي كه با خود داشت، ترافيك بار و مسافر را تحت الشاع قرار داد، اما به رغم همه اين مشكلات، صنعت هوانوردي موفق شد سال خوبي را پشت سر بگذارد.
آقاي ويلتون در ادامه مي گويد: امروزه، نياز به نهادي كه سخنگو و بلندگوي صنعت فرودگاهي باشد، بيش از پيش احساس مي شود و من خوشحالم كه بگويم مديران اتحاديه بين المللي فرودگاه ها در همه مناطق چندگانه، با اتخاذ تصميمات مناسب به جنگ مشكلات رفتند و در گام هاي بعدي، با تدوين راهبردهاي مناسب، شيوه مقابله با مسائل و مشكلات پيش روي صنعت را تبيين كردند.
در بخش ديگري از پيام وي آمده است: امسال شاهد اجراي دو برنامه اساسي بوديم كه يكي انتقال ساختمان مركزي به كانادا و ديگري رو نمايي از برنامه ايپكس بود.
انتقال به مونترال از آن جهت ارزشمند بود كه به همسايه جديد خود، ايكائو، نزديك تر شديم و شايسته است در فرصتي كه برايم فراهم شده است، از دولت ايالت كبك و صندوق توسعه بين المللي مونترال بابت كمك هاي شان قدرداني كنم.
برنامه ايپكس هم كه براي نخستين بار در سال 2011 از آن سخن به ميان آمد، برنامه اي جامع است كه با استقبال ايكائو هم مواجه شده است و در اين راستا، منتظر امضاي يك يادداشت تفاهم براي ارتقاي اين برنامه هستيم.
اولويت اتحاديه بين المللي فرودگاه ها كمك به اعضاي خود براي بهبود ايمني و افزايش كارآيي در عين تعهد به حفظ محيط زيست، رشد پايدار اقتصادي و خدمات مشتريان است.
در پايان اين پيام آمده است: اكنون كه در جايگاه رئيس هيات مديره اتحاديه بين المللي فرودگاه ها سكان هدايت اتحاديه را با نهايت اعتماد به دكتر ييانيس واگذار مي كنم، اين اطمينان را به شما مي دهم كه اين جابه جايي كوچك ترين خللي در رشد پرشتاب اتحاديه بين المللي فرودگاه ها براي رسيدن به موفقيت هاي بزرگ تر ايجاد نخواهد كرد.