دولت عربستان تجهيزات و تسهيلات فرودگاه هاي كشور را ارتقا مي دهد

دولت عربستان تجهيزات و تسهيلات فرودگاه هاي كشور را ارتقا مي دهد
كابينه عربستان ضمن الزام سازمان هواپيمايي كشوري براي ارتقاي تسهيلات و تجهيزات موجود در فرودگاه هاي كشور، با پيشنهاد اين سازمان مبني بر افزايش نرخ بليت هاي داخلي موافقت كرد.
به گزارش عرب نيوز، دولت ضمن پذيرش پيشنهاد سازمان هواپيمايي كشوري، اين سازمان را موظف كرده است نسبت به ارتقاي تجهيزات و تسهيلات فرودگاهي، به خصوص سامانه هاي ناوبري هوايي و تجهيزات امنيت پرواز اقدام نمايد.
همچنين، دولت موظف شده است در اسرع وقت، دستورالعمل افزايش نرخ بليت پروازهاي داخلي را با هماهنگي وزير دارايي تهيه و در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار دهد.