شاخص هاي انتخاب شركت هاي هواپيمايي برتر اعلام شد

شاخص هاي انتخاب شركت هاي هواپيمايي برتر اعلام شد
مرکز جهاني آمار صنعت حمل ونقل هوايي، كه جامع ترين و به روز ترين مركز آمار اين صنعت مي باشد، در گزارشي شاخص هاي سنجش عملكرد شركت هاي هواپيمايي را منتشر كرد.
به گزارش رويترز اين مركز كه بيش از 50 سال سابقه ي فعاليت دارد، عملكرد سال گذشته ي بيش از 250شركت هواپيمايي را با در نظر گرفتن 40 شاخص گوناگون مورد بررسي قرار داده است كه اين امر به مديران و كارشناسان صنعت هوانوردي كمك مي كند از آخرين اطلاعات و معيارهاي رتبه بندي شركت هاي هواپيمايي آگاه شوند.    
بر اساس اين گزارش مهم ترين شاخص هاي اين مركز در رتبه بندي شركت هاي هواپيمايي شامل ظرفيت   مسافري و كارگوي شركت ها، ضريب حمل بار پروازهاي داخلي و بين المللي، تعداد پروازهاي چارتر و برنامه اي، ميانگين سني ناوگان، ايمني پروازها، ميزان توجه شركت ها به مسائل زيست محيطي، تلاش براي  بهينه سازي مصرف سوخت، و نحوه ي برخورد پرسنل صف با مسافران، ميزان تنوع سرگرمي هاي داخل پرواز، انجام به موقع  و دائمي بودن پروازها مي باشد.