پذیرش دانشجو در مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور آزمون سراسرینحوه پذیرش

دوره تحصیلی

کد رشته محل

عنوان رشته

نیمسال پذیرش

ظرفیت

جنس پذیرش

با آزمون

روزانه

11783

مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما

اول

20

مرد

با آزمون

روزانه

25402

مهندسی الکترونیک هواپیمایی

اول

15+5

مرد و زن

با آزمون

روزانه

25409

مهندسی مخابرات هواپیمایی

اول

9+3

مرد و زن

با آزمون

روزانه

24702

مهندسی هوانوردی-مراقبت پرواز

دوم- نیمه متمرکز

20

مرد


آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته