خبر برگزاري کارگاه آموزشي «مديريت هوانوردي»

جهت اطلاع از خبر کلاس برگزار شده به فایل ضمیمه مراجعه شود.