اطلاعیه امتحانات تشریحی

اطلاعیه ثبت نام
 
به اطلاع متقاضیان شرکت در امتحانات تشریحی بصورت ماژول اعم از                 
دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری می رساند : جهت آگاهی  از تاریخ و ساعات برگزاری امتحانات B1 , B2)
 به شرح ذیل  شامل برنامه امتحانی که  در روزهای 18  و 19 تیر98  انجام می شود  توجه فرمایید
 
ساعت 10 صبح   روز سه شنبه  مورخه 18 تیر  98          M7 –B1 ,  M7 –B2
ساعت 10 صبح      روز چهارشنبه  مورخه  19  تیر  98      M9                   
روز چهارشنبه  مورخه  19  تیر98      ساعت11 صبح       M10                                                                  
 
 
– برنامه امتحانات )            آموزشهای آزاد  - اطلاعیه آموزشهای آزاد www.catc.ac.ir آدرس (
 
 همانند گذشته متقاضیان باید به  قسمت ثبت نام امتحانات دوره های آزاد مراجعه و پس از تکمیل اطلاعات مربوطه نسبت بهپرداخت هزینه های آن اقدام نمایند. 
همچنین همانند دوره های گذشته ثبت نام نهایی و شرکت در امتحانات منوط به تایید واحد آموزشهای آزاد و تسویه حساب با واحد امورمالی می باشد و متقاضیان موظفند پس از تسویه حساب مالی ، برگه مجوز  شرکت در جلسه امتحان را از آن واحد دریافت نمایند . همراه داشتن کارت دانشپذیری ویا کارت دانشجویی و یا کارت ملی معتبر وهمچنین  برگه مجوزمربوطه  درتمامی  جلسات امتحانی الزامی است واز ورود افراد فاقد موارد ذکر شده ممانعت بعمل می آید .                             
 امتحانات راس ساعت مقرر برگزار می گردد و پس از شروع آزمون  کسی مجاز به شرکت در امتحان نمی باشد    .          
 
مرکز آزمون کامپیوتری