کلاس آموزشی قوانین و مقررات EASA

کلاس آموزشی قوانین و مقررات اتحادیه هواپیمایی اروپا ( EASA  )

گزارش تصویری از کلاس آموزشی قوانین و مقررات اتحادیه هواپیمایی اروپا ( EASA  ) در ارتباط با شرکتهای هواپیمایی جهت استفاده از کروی پروازی ( FTN )  
دردانشکده صنعت هواپیمایی کشوری