افتخاری دیگر برای دانشکده

موفقیت آقای مهندس علیرضا حضرتی، از فارغ التحصیلان رشته مراقبت پرواز دانشکده، در انتشار کتاب با عنوان
Aspects of Aviation Communication: from Theory to Practice
به ایشان تبریک گفته می شود.

HazratiBookCover
HazratiBookAck