انتصاب آقای مهندس طباطبایی به سمت ریاست مرکز

با ابلاغ معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری، اقای مهندس طباطبایی بعنوان سرپرست مرکز اموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور منصوب شدند. اقای مهندس عابدزاده از زحمات دکتر حسین قنبری در مدت زمان تصدی ریاست مرکز تقدیر نمودند.