انتصاب آقای دکتر کریم زاده به سمت معاونت آموزشی و دانشجویی

آقای مهندس طباطبایی طی حکمی آقای دکتر اردوان کریم زاده را به سمت معاونت آموزشی و دانشجویی مرکز منصوب کردند.
بیست و ششم اسفند 1398