Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

شنبه, 10 خرداد 1399

انتصاب آقای پارسافر به سمت معاونت اجرایی

آقای مهندس طباطبایی طی حکمی آقای سعید پارسافر را به سمت معاونت اجرایی مرکز منصوب کردند.