Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 26 دی 1400

انتصاب آقای پارسافر به سمت معاونت اجرایی

آقای مهندس طباطبایی طی حکمی آقای سعید پارسافر را به سمت معاونت اجرایی مرکز منصوب کردند.