Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 26 دی 1400

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی فیمابین دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری ایران و شرکت (DEHKA) کشور غنا

غنا1غنا 2
به گزارش روابط عمومی، دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری با شرکت
Develop Health Knowledge of Africa (DEHKA)
از کشور غنا تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی امضا نمود هدف از انعقاد این تفاهم نامه جذب دانشجوی آفریقایی از کشور غنا جهت آموزش های هوانوردی و همکاری مشترک جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی در صنعت هوانوردی میباشد.