Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 08 آذر 1401

روز جهانی الکترونیک هواپیمایی

دوازدهم نوامبر، روز الکترونیک هواپیمایی را به کلیه متخصصین الکترونیک هواپیمایی، استادان و دانشجویان گرامی مهندسی الکتروینک هواپیمایی تبریک عرض می نماییم. بی شک ایمنی پروازها مدیون زحمات این عزیزان متخصص در ایجاد و نگه داری بستری ایمن و کارا برای جریان ترافیک هوایی می باشد. مرکز آموزش عالی هوانودی و فرودگاهی کشور از این که متولی آموزش عالی در این زمینه است به خود می بالد.