Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 30 شهریور 1402

گزارش همایش معرفی مرکز رشد

همایش معرفی مرکز رشد در روز دوشنبه 1401/12/22 در سالن آمفی تئاتر دانشکده با حضور مدیران صنعت هوانوردی و اساتید دانشکده برگزار گردید. ابتدا ریاست دانشکده درخصوص اهمیت و جایگاه مرکز رشد و کارکردهای آن بیاناتی را ایراد فرمودند. سپس شرکت منتخب ( شرکت مهندسی آسمان سیمرغ هوشمند ) ارائه ای را درخصوص معرفی زیست بوم نوآوری و فناوری و معرفی فرآیند ، کارکردها و نقش شتابدهنده ها در مرکز نوآوری انجام دادند. 

2 copy

1