Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 09 مهر 1402

تأیید نظام نامه آموزشی مرکز مطابق الزامات CAA.IRI ATCO

در راستای انطباق با مقررات و الزامات سازمان هواپیمایی کشوری در آموزش کنترلرهای ترافیک هوایی نظامنامه آموزشی مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور مطابق با الزامات
CAA.IRI ATCO Licensing and Certification
توسط سازمان هواپیمایی کشوری مورد تایید قرار گرفت. امیدواریم که این موفقیت زمینه ساز توفیق بیشتر این مرکز در آموزش و تامین نیروی انسانی متخصص در صنعت هوانوردی مطابق با مقررات ملی و بین المللی گردد.