Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 15 خرداد 1399

کنترل تاریخ قطعی آزمون استاندارد

از متقاضیان شرکت در آزمون‌های استاندارد تقاضا می‌گردد، پس از ثبت نام و تحویل مدارک به واحد آموزش‌های آزاد و اطلاع یافتن از تاریخ امتحان؛  برای آگاهی از قطعی بودن ثبت نام و تایید مدارک ارسال شده توسط کارشناسان دفتر گواهینامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری به لینک زیر

  http://medical.cao.ir/Report/OperationalExminationReport.aspx?qs=FromLogin

 مراجعه کنند. برای این امر باید در قسمت نام امتحان، به بخش امتحان مربوطه (B1 یا B2...) مراجعه کرده و در قسمت عنوان امتحان تاریخ امتحان مربوطه را که به وی اعلام شده است انتخاب کند. در صورتی که نام متقاضی در تاریخ مربوطه نبود به واحد  آموزش‌های آزاد مراجعه کند.
مسئولیت کنترل تاریخ و روز امتحان به عهده متقاضیان است و دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال اطلاع‌رسانی این موضوع ندارد.