Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 15 خرداد 1399

تاریخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام و نام خانوادگی

آقای فرج زاده

شنبه ها

شنبه ها

وحید شکاری

آقای فرج زاده

شنبه ها

شنبه ها

فرزام صالحی

آقای فرج زاده

شنبه ها

شنبه ها

عارف خلیل زاده

آقای فرج زاده

شنبه ها

شنبه ها

محمدامین تزئین

آقای فرج زاده

شنبه ها

شنبه ها

علی ولدخانی

آقای فرج زاده

شنبه ها

شنبه ها

مهدی داودی خواه

آقای رضایی

5/3/95

چهارشنبه

امیر نصیریان

آقای رضایی

5/3/95

چهارشنبه

امیر اخلاقی

آقای مهدی پناه

8/3/95

شنبه

مهدی صفدری

آقای مهدی پناه

8/3/95

شنبه

سینا گرجی