Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 15 خرداد 1399

تاريخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام و نام خانوادگی

آقای رضایی

شنبه ها

شنبه ها

علیرضا خان پور

آقای رضایی

شنبه ها

شنبه ها

رحیم عیوضی

آقای فرج زاده

شش شهریور 95

شنبه

علی بشیری نیا

آقای فرج زاده

شش شهریور 95

شنبه

محمد لقمانی

آقای فرج زاده

شش شهریور 95

شنبه

یوسف دویرزاویان

آقای مهدی پناه

بیست مرداد 95

چهارشنبه

علی نعمتی گیو

آقای مهدی پناه

بیست مرداد 95

چهارشنبه

رضا محمدی