Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 14 فروردين 1399

تاريخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام و نام خانوادگی

آقای مهدی پناه

بیست و چهار مهر95 

شنبه

احسان امانی

آقای مهدی پناه

بیست و چهار مهر95 

شنبه

محمد سادات

آقای مهدی پناه

بیست و هشت مهر95 

چهارشنبه

محمدرضا شاهرخی

آقای مهدی پناه

بیست و هشت مهر95 

چهارشنبه

رضا شبانی

آقای فرج زاده

یک آبان 95

شنبه

سامان صداقت زاده    

آقای فرج زاده

یک آبان 95

شنبه

سیدعلی سعادتدار آرانی

آقای فرج زاده

یک آبان 95

شنبه

شایان کریمی

آقای فرج زاده

یک آبان 95

شنبه

افشین پیرکلو

آقای فرج زاده

یک آبان 95

شنبه

حسین بحیرائی

آقای رضائی

نوزده آبان 95

چهارشنبه

علیرضا مهدوی کلکناری