Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 21 فروردين 1399

تاريخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام و نام خانوادگی

آقای مهدی پناه

شش آذر 95

شنبه

امین ضرغامی

آقای مهدی پناه

شش آذر 95

شنبه

ابراهیم ساده

آقای مهدی پناه

شش آذر 95

شنبه

فرشاد یکه رنجبر

آقای مهدی پناه

شش آذر 95

شنبه

محمد اسدزاده

آقای رضایی

پانزده آذر 95

دوشنبه

علی راستی چینی بلاغ

آقای فرج زاده

چهار دی 95

شنبه

حمیدرضا میرزانژاد

آقای فرج زاده

چهار دی 95

شنبه

محمدمصطفی نوروزی گاوگانی

آقای فرج زاده

چهار دی 95

شنبه

میرحمیدرضا امانی قره تپه

آقای فرج زاده

چهار دی 95

شنبه

سیدپویان حسینی فیروزکلائی