Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 15 خرداد 1399

تاريخ آزمون مصاحبه B1(بهمن ماه 95)

نام مصاحبه کننده

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام و نام خانوادگی

آقای مهدی پناه

سیزده بهمن 95

چهارشنبه

محمد احدی

آقای مهدی پناه

سیزده بهمن 95

چهارشنبه

میلاد صادقی

آقای مهدی پناه

سیزده بهمن 95

چهارشنبه

کوروش بهرامی

آقای مهدی پناه

شانزده بهمن 95

شنبه

محمدرضا ملکی

آقای رضایی

یازده بهمن 95

دوشنبه

امیر زارعی چالشتری

آقای فرج زاده

شانزده بهمن 95

شنبه

احسان خواجوئی پور

آقای فرج زاده

شانزده بهمن 95

شنبه

سید کمال امینی نسب

آقای فرج زاده

شانزده بهمن 95

شنبه

احسان بذل دوست

آقای فرج زاده

بیست و سه بهمن 95

شنبه

علیرضا ایرجی معظمی

آقای فرج زاده

بیست و سه بهمن 95

شنبه

محمد نقدی جهانگیر