Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 15 خرداد 1399

تاريخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام و نام خانوادگی

آقای مهدی پناه

بیست و شش فروردین 96

شنبه

حمیدرضا آزاد

آقای مهدی پناه

بیست و شش فروردین 96

شنبه

علیرضا رضوان مرنی

آقای فرج زاده

دو  اردیبهشت 96

شنبه

حامد قره خانی

آقای فرج زاده

دو  اردیبهشت 96

شنبه

سلمان صادقی سوئینی