Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 15 خرداد 1399

تاريخ آزمون كتبي B1 و B2 (امتحان 96/03/28)

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نوع آزمون

نام و نام خانوادگی

ده و سی دقیقه(30/10)

بیست و هشت خرداد 96

B1

حمید جعفریان مبارکه

ده و سی دقیقه(30/10)

بیست و هشت خرداد 96

B1

اسماعیل قسمتی

ده و سی دقیقه(30/10)

بیست و هشت خرداد 96

B1

محمد رفیعی وردنجانی

ده و سی دقیقه(30/10)

بیست و هشت خرداد 96

B1

کاظم علی پور سرابی

ده و سی دقیقه(30/10)

بیست و هشت خرداد 96

B2

رضا جررودی

ده و سی دقیقه(30/10)

بیست و هشت خرداد 96

B2

بهزاد نعمتی اصل