تاريخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام و نام خانوادگی

آقای مهندس مجید اسماعیلی

چهارده آبان 96

یکشنبه

امیرحسین عاشق حسینی

آقای مهندس مجید اسماعیلی

چهارده آبان 96

یکشنبه

سیدمحمد سجادی تبار

آقای مهندس مجید اسماعیلی

چهارده آبان 96

یکشنبه

علیرضا غروی

آقای مهندس مجید اسماعیلی

چهارده آبان 96

یکشنبه

مجتبی افتخارزاده

آقای مهندس مجید اسماعیلی

چهارده آبان 96

یکشنبه

مرتضی غیاثوند

آقای مهندس مجید اسماعیلی

چهارده آبان 96

یکشنبه

زضا نیکوکاروحدتی

آقای مهندس مجید اسماعیلی

چهارده آبان 96

یکشنبه

عبدالرسول هاشم پور