Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 14 فروردين 1399

دانش پذیران ثبت نام نموده در امتحانات مرکز آزمون کامپیوتری

اطلاعیه:
احتراماً به اطلاع کلیهً دانش پذیران محترم ثبت نام نموده در امتحانات مرکز آزمون کامپیوتری می رساند که برنامهً برگزاری امتحانات مربوطه مطابق با فایل پیوست می باشد و همچنین از حضور دانشجویان یا دانش پذیرانی که بدلیل عدم تصفیه حساب توسط امور محترم مالی دانشکده معرفی شده اند ممانعت بعمل خواهد آمد