آخرین مرحله ثبت نام امتحانات تجدیدی

(اطـلاعـیه مهم)
آخرین مرحله ثبت نام امتحانات تجدیدی دروس زبان 1 و 2 و 3 در سال 1396 از تاریخ 16/10/96 تا تاریخ 22/10/96 می باشد. بر اساس اعلام گروه علوم پایه و زبان ،منبع درسی امتحانات دروس فوق فقط کتاب American File   می باشد.

ثبت نام 
مدیر آموزش های آزاد